Feladat részletes keresés

  • 1.
  • 83 db
Fejezet: 88. Atommodellek
Típus: Esszé, témakifejtés

Az alábbi a három esszétéma egyike, melyek közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie.

3. téma

Ismertesse a kvantummechanikai atommodell kialakulásához vezető út legfontosabb állomásait! (A mag szerkezetére, felépítésére nem kell kitérnie.)

Lehetőség szerint említse meg azt is, mik voltak az egyes modellek hiányosságai, milyen kísérleti eredmények, tapasztalatok tették szükségessé módosításukat, új modell kialakítását!

A kvantummechanikai atommodell legfontosabb jellemzőit egy legalább 5 rendszámú atom elektronbetöltési rendjének ismertetése során mutassa be!

Ha az útmutató nem jelöli, akkor a megadott részpontszámok tovább nem bonthatók. A pontok akkor is megadhatók, ha az ehhez szükséges tényeket, összefüggéseket az útmutatótól eltérő elrendezésben fejti ki a vizsgázó.

3. téma

a) Rutherford szórási kísérletének leírása

2 pont

b) Következtetés: kis atommag, körülötte keringenek az elektronok

1 pont

c) Hibája: stabil szerkezet, az elektronok nem sugároznak

1 pont

d) Bohr-posztulátumok (meghatározott sugarú pályák, sugarak közötti összefüggés, energialeadás és –felvétel feltétele)

4 pont
(bontható)

e) Az elektron hullámtermészetének alátámasztása

2 pont

f) Különböző állapotok („pályák”) leírása a választott atomban (s, p)

2 pont

g) Fő- és mellékvantumszám jelentése

1+2 pont

h) Pauli-elv

1 pont

i) Bármilyen más, a témához tartozó, az előbbiekben fel nem sorolt tény, megállapítás (pl. Thomson-modell, a Bohr-modell hibái, határozatlansági reláció, többi kvantumszám stb.)

1+1+1+1 pont

Összesen: 20 pont

A kifejtés módjának pontozása

Nyelvhelyesség

Szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatok; a szakkifejezések pontos használata; a szakkifejezésekben nincsenek durva helyesírási hibák

2 pont
(bontható)

A szöveg egésze

A mondatok egymásutánja logikus; az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot, az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján

3 pont
(bontható)

Összesen: 5 pont